TẬP THỂ CB, GV, NV TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CHÂU NGÀY 20-11 NĂM HỌC 2019-2020